جواهرانه(قسمت دوم)

خدایان و الهه های برهنه در مجموع در جریان عمومی جوامع بشری،زنان هرزه در اقلیت، و اکثریت زنان (خصوصا طبقات بالای جامعه)پاکدامن و وفادار به پیمان زناشویی بودند. و همین مادران ساختمان حیات جامعه را استوار ساخته بودند.فحشا و بی بند و باری امری مذموم و حیا و پوشیدگی ارزش اخلاقی بوده.زنان روسپی در محلی […]