جواهرانه(قسمت دوم)

خدایان و الهه های برهنه در مجموع در جریان عمومی جوامع بشری،زنان هرزه در اقلیت، و اکثریت زنان (خصوصا طبقات بالای جامعه)پاکدامن و وفادار به پیمان زناشویی بودند. و همین مادران ساختمان حیات جامعه را استوار ساخته بودند.فحشا و بی بند و باری امری مذموم و حیا و پوشیدگی ارزش اخلاقی بوده.زنان روسپی در محلی […]

جواهرانه (روایتی از حیا به قدمت تاریخ)

  تاریخ برهنگی در باستان کنیزان،روسپی ها و رقصندگان از نازل ترین طبقات جامعه بودند که گاه برهنه دیده شده اند. در جوامع خالی از معنویت و اخلاق،زن همواره به عنوان وسیله ای برای لذات جسمانی مرد،مورد سوء استفاده قرار می گیرد.به گفته ویل دورانت با رواج ایدئولوژی لذت طلبی،در یونان و روم باستان،در تمام اخلاقیات،تردید […]