استفاده از سایت فروشگاه ماهور به معنی آگاهي و توافق کامل شما با شرایط و ضوابط ذیل تلقی می گردد:

2شرایط و ضوابط خدمات فروش کالا

3شرایط حمل و تحویل کالا